Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

(застереження щодо збору, обробки та передачі персональних даних)

 

У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення:

Система - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою www.vodan1.com, на якому здійснюється реєстрація Особи, оформлення Замовлення та укладання Договору купівлі-продажу.

Особа - фізична особа, що здійснює реєстрацію в Системі. Володілець здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця. Вимоги до збирання, обробки та передачі персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця розміщені в мережі Інтернет за адресою: www.vodan1.com

Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі ім’я, контактний телефон, адреса електронної пошти, що добровільно і свідомо вказуються Особою при реєстрації на Сайті.

Володілець – ФОП Гарькавий Борис Іванович, який з метою реалізації договірних відносин із Особою щодо продажу товарів із використанням Системи, здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи.

Публічна оферта (договір публічної оферти) - публічна пропозиція Володільця, адресована будь-якій фізичній особі укласти Договір купівлі-продажу товарів на умовах, що містяться в Договорі, розміщений в мережі Інтернет в системі www.vodan1.com.

Згода Особи - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленої шляхом реєстрації у Системі. Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах Публічної оферти.

 

1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті, Особа дає добровільну згоду на обробку її персональної інформації, в тому числі Персональних даних.

2. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа підтверджує свою обізнаність про те, що:

2.1. її Персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;

2.2. Володільцем бази персональних даних «Клієнти» є Вода Номер Один.

2.3. база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: вул. Олександра Кошиця 1/38, вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних.

2.4. метою обробки Персональних даних є:

- забезпечення можливості виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної оферти);

- інформування Особи про новини, акції, пропозиції тощо.

- індивідуалізація послуг для Особи.

2.5. обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;

2.6. під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних;

2.7. використання Персональних даних може здійснюватися як Володільцем особисто, так і його працівниками, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі їм у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Персональні дані можуть використовуватись представниками/працівниками Системи www.vodan1.com, партнерами/контрагентами з метою визначеною п. 2.4. даного Застереження, а також з метою виконання доручення Особи. Працівники Системи та/або Інформаційних центрів дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних та можуть передавати їх у випадках прямо передбачених п. 2.8. даного Застереження.

2.8. здійснення реєстрації в Системі свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу:

- Особа добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам Системи www.vodan1.com та партнерам (контрагентам) задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної оферти), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) поштою, телефоном, на електронну пошту;

- при отриманні Володільцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;

- для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі – продажу згідно Публічної оферти);

- з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором купівлі - продажу;

- у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;

- в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та/або прав людини;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.9. надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 2.8 цього Застереження та/або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи;

2.10. Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під час реєстрації у Системі та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.

2.11. Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково.

2.12. Персональні дані Особи підлягають знищенню Володільцем у разі:

- набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»;

- письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.

2.13. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються;

- пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди;

- відкликати згоду на обробку Персональних даних;

- знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2.14. У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, в свою чергу вимагатиме проведення процедури знищення таких даних у Інформаційних центрах та Системі.

2.15. будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору купівлі - продажу. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;

2.16. Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та/або недостовірних і/або неактуальних Персональних даних та/або Персональних даних третіх осіб.

2.17. Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно відображатись на у Системі. У разі відсутності зі сторони Особи будь-яких зауважень/застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим зі сторони Особи.